วิสัยทัศน์ (Vision)

”เมืองแหง เมืองแห่งความสุข” (Muang Haeng The City Of Happiness)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จำนวน 2 โครงการ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 จำนวน 2 โครงการ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมระบบประปาภูเขา ม.3 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปร.4, ปร.5 โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 (ซ.บ้านนายผัด) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 (ซ.บ้านนายผัด) บัญชีแสดงปริมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) รางระบายน้ำ ม.7 (ซ.บ้านนายผัด) ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (3)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จำนวน 2 โครงการ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 จำนวน 2 โครงการ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมระบบประปาภูเขา ม.3 ประกาศ อบต.เมืองแหง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปร.4, ปร.5 โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาล จำนวน 4 โคตรงการ ครั้งที่ 3 โดยวิธีก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานบ้านห้วยหก หมู่ที่ 5(ห้วยหญ้าไทร) รอบ 2 ใบ ปร.4 ปร.5โครงการก่อสร้างสะพานบ้านห้วยหก หมู่ที่ 5(ห้วยหญ้าไทร)รอบ 2 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 4 โครงการ
กระทู้ล่าสุด
((บรรยายแนวข้อสอบ)) นิติกร สำนักงานยุติธรรม (ทุกจังหวัด) ##เพื่ออ่านสอบ+หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด *คู่มือสอบ(ออนไลน์)หนังสือสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด(ทุกจังหวัด) ติวเข้มใน 1 เล่ม+หนังสือสอบ พนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด(ทุกจังหวัด) ((สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ))หนังสือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด(ทุกจังหวัด) ((แนะนำ-หนังสือสอบดีๆ)) เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด(ทุกจังหวัด) ((พร้อมอ่าน))หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด(ทุกจังหวัด) ((หนังสือสอบ)) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด(ทุกจังหวัด) โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน เทศบาลนครปากเกร็ด โหลดแนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป5/นักบริหารงานพาณิชย์5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT