วิสัยทัศน์ (Vision)

”เมืองแหง เมืองแห่งความสุข” (Muang Haeng The City Of Happiness)